Skip to main content

Bærekraftig reiseliv

Vi vil bidra og jobber med bærekraftig reiseliv


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Reiselivsnæringen er verdens tredje største eksportnæring og kan bidra til at samfunnet kan nå flere av FNs bærekraftsmål, hvorav flere er særlig relevante for reiselivsnæringen;
- Stoppe klimaendringer
- Anstendig arbeid og økonomisk vekst
- Innovasjon og infrastruktur
- Bærekraftige byer og samfunn
- Mindre ulikhet
- Utrydde fattigdom

Travellife er et felles internasjonalt styringssystem for bærekraft og ble etablert 2007. Systemet hjelper turoperatører med å administrere og forbedre de sosiale og miljømessige påvirkningene ved å overholde kriteriene for bærekraft.

Alfa Travel AS arbeider aktivt med bærekraftig reiseliv og er en "Travelife Partner" fra november 2021.

Vår bærekraftmisjon


Vi skal være våre kunders beste reisevenn og skape aktivitet og gode opplevelser for godt voksne mennesker med vekt på trygghet og fellesskap.

Vårt mål er å bidra til å bygge et bærekraftig reiseliv gjennom å minimere negative miljøeffekter, påvirke våre samarbeidspartnere, bevisstgjøre vår kunder og samtidig være lønnsomme.
 

Vår bærekraftpolicy

Bærekraftig reiseliv handler om bevaring av miljø, kultur og natur, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet både hjemme, på reisen og på destinasjonen.
For å heve bærekraftstandarden hos våre ansatte, gjester og samarbeidspartnere, har vi derfor delt inn vår policy i nedenstående fire punkter:

1. Hjemme
Vi skal til enhver tid ha en skriftlig bærekraftpolicy som er lett tilgjengelig for alle, både internt og eksternt. Den skal være forankret i ledelsen og kommunisert til og akseptert av alle ansatte, både på kontoret og blant reiseledere. Dette gjøres gjennom web-sider, skriftlig informasjon til våre samarbeidspartnere og presentasjon/informasjon til våre ansatte.

Arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler i Norge skal til enhver tid overholdes med tanke på de ansattes rettigheter og arbeidsgivers plikter. Alle ansatte, inkludert reiseledere, skal ha en skriftlig kontrakt som signeres av begge parter. Vår personalhåndbok skal være presentert og tilgjengelig for alle ansatte.
HMS-koordinator er ansvarlig for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Dette er beskrevet i selskapets interne kontrolldokument.

Vi skal skape en positiv forandring i de lokalsamfunn der vi lever og jobber, gjennom å minimere ressursbruk og avfallsproduksjon.
Innkjøp av forbruksvarer skal være miljømerket. Engangsprodukter skal unngås.
Ved større anskaffelser skal man bestrebe seg på å velge miljøvennlige/bærekraftige produkter, der dette er økonomisk forsvarlig.
Alt kontoravfall skal sorteres i fraksjoner og leveres via kommunen eller på godkjente mottak og avfallsstasjoner for mest mulig gjenvinning.

Det er et uttalt mål at graden av digital info fortsatt skal øke for å redusere papirforbruket ytterligere.Reisekataloger er utfaset og informasjon om våre reiser skal finnes på nett. Dialog med kunder skal i størst mulig grad gjøres digitalt.

Vi vil alltid gjøre det som kreves for å bruke minst mulig energi gjennom bevissthet om bruk av lys, varme og varmt vann i tillegg til bruk av energibesparende lyskilder Energiforbruket skal holdes nede ved å slå av alle maskiner og lyskilder når kontoret forlates. Maskinene skal i tillegg være innstilt på sparemodus. Innetemperaturen skal ikke være høyere enn strengt tatt nødvendig. Ved utskiftning av tekniske hjelpemidler og innkjøp av lyskilder skal energi-besparende og miljøvennlige produkter velges, der dette er mulig og økonomisk forsvarlig.

2. Før og under reisen
Vi streber etter å minske miljøpåvirkningen og vil drive vår virksomhet på en mest mulig ansvarsfull og etisk måte.
Norsk lov og EU Data Protection Regulation (GDPR) fra 2018 skal følges. Dette kommuniseres til våre kunder på vår web-side. Vi skal også til enhver tid oppgi nøyaktig informasjon om reisens innhold og pris samt alle reise- og avbestillingsbetingelser, som er tilgjengelig på vår webside. De kunder som ikke har epost får ovennevnte tilsendt per post.

Vi skal være bevisst klimautslipp ved valg av flyselskap, så lenge det er økonomisk forsvarlig. Følgende tas med i betraktning, flytype/alder, fyllingsgrad og pris.
For å øke klimabevisstheten hos både våre kunder og internt, skal CO2 -utslipp for hver tur oppgis, både på våre nettsider og på kundens bestillingsbekreftelse. Videre skal det opplyses om hvordan kunden frivillig kan klimakompensere den gjeldende reisen. Miljøvennlig transport til flyplassen skal også anbefales.

Våre reiseledere skal være blant bransjens beste. Vår reiselederskole er obligatorisk før de får ansvaret for en gruppe. I tillegg må de gjennomføre årlige 1. hjelps-kurs og reiseledersamlinger. Selskapets bærekraftpolicy skal også forankres hos våre reiseledere. Videre skal de få økt kunnskap om bærekraftig reiseliv generelt og relevante bærekraftige forhold på destinasjonen spesielt.

3. På destinasjonen
Vi skal tenke bærekraft i alle ledd på destinasjonen og skal i størst mulig grad levere bærekraftige og gode kvalitetsprodukter og tjenester gjennom samarbeid med våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Reiselederne har et ansvar for å informere gjestene om relevante bærekraftige forhold på destinasjonen. Videre om sosiale normer og verdier, menneskerettigheter, og annen viktig informasjon og praktiske opplysninger om og på destinasjonen.

Alfa Travel respekterer barns rettigheter og skal også sørge for at disse blir ivaretatt hos våre samarbeidspartnere i henhold til gjeldene lands lov.
Alfa Travel fordømmer alle former for seksuell utnyttelse av barn og støtter alle lovhandlinger som er gjort for å hindre og straffe slike forbrytelser. Alle tilfeller av seksuell utnyttelse av barn som blir registrert, skal rapporteres.

Vi skal støtte lokalsamfunnet ved å benytte de transport, guider, spisesteder og andre tilbydere der det er mulig.
Vi skal påvirke våre samarbeidspartnere til å jobbe mot en mer bærekraftig drift og oppmuntre til en sertifisering. Våre samarbeidspartnere skal informeres om vår bærekraftpolicy. Det er også et uttalt mål at ved inngåelse av nye avtaler skal bærekraftsertifiserte samarbeidspartnere vurderes, der disse finnes.
Vi skal ha fokus på utslipp ved lokal transport og etterstreber at våre innleide busser ikke er eldre enn 5 år.

Nye destinasjoner og utflukter skal alltid vurderes opp mot bærekraft. Likeledes nye utflukter på eksisterende destinasjoner. Aktiviteter/utflukter som innebærer negative konsekvenser som bl.a. skader på mennesker, dyr, planter, naturressurser, eller som er sosialt eller kulturelt uakseptable skal ikke arrangeres.

Alfa Travel skal være gjestenes beste reisevenn, noe som innebærer at hver gjest skal ses og lyttes til, tas vare på og inkluderes, tas på alvor og respekteres. Oppståtte situasjoner og eventuelle tilbakemeldinger fra gjester på destinasjonen skal følges opp der og da.

4. Etter reisen
Målet er hele tiden å bli bedre på våre totale leveranser.
Vi skal være lydhøre for og ta til oss tilbakemeldinger fra våre kunder. Resultatene fra evalueringsskjemaer og andre tilbakemeldinger fra kunder og reiseledere følges opp, og legges til grunn for forbedringer og videre vurderinger av nye destinasjoner, aktiviteter og utflukter.

 

Seksuell utnyttelse av barn

Alfa Travel fordømmer alle former for seksuell utnyttelse av barn og støtter alle lovhandlinger som er gjort for å hindre og straffe slike forbrytelser. Alle tilfeller av seksuell utnyttelse av barn som blir registrert, skal rapporteres.

Slik anmelder du når et barn utsettes for overgrep
Hvis du opplever eller mistenker seksuelle overgrep mot barn når du er på reise, meld dette til det lokale politiet, en lokal barnerettighetsorganisasjon eller en ambassade. Du kan også anmelde overgrep direkte på www.ecpatnorge.no. Anmeldelsen kan gjøres anonymt.
Det viktigste er at du alltid deler dine mistanker. Det er politiets oppgave å ta saken videre etterpå. Norske Kripos tar også imot anmeldelser fra utlandet. 

Gi mest mulig detaljerte opplysninger:
• Hvorfor har mistanken oppstått
• Hvor ble iakttagelsen ble gjort (område, hotell etc.)
• Når skjedde det? Dato og klokkeslett
• Beskriv den mistenkte personen
• Hvem det utsatte barnet er
• Finnes det andre vitner som har sett det samme?

Fulltekstsøk
Kontakt oss
Adresse:
Alfa Travel AS
Stasjonsgata 34
3300 Hokksund
  • RGF Logo